Janika Takatalo - anna ääni tulevaisuudelle

Olen 30-vuotias valtiotieteiden maisteri, Varsinais-Suomen aluevaltuutettu ja Turun kaupunginvaltuutettu. Olen syntynyt ja kasvanut Salossa. Työskentelen Euroopan parlamentissa Henna Virkkusen avustajana vastaten työssäni etenkin tiedepolitiikan, pk-yrittäjyyden ja energiasektorin teemoista. Teen myös valtio-opin väitöskirjaa Turun yliopistoon. Koulutukseni ja kokemukseni kautta pystyn tehokkaasti viemään asioita eteenpäin, tutkitun tiedon pohjalta ja täydellä sydämellä.

Olen mukana politiikassa rakentaakseni vahvaan talouteen, sivistykseen, tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja kestävään kehitykseen pohjaavaa yhteiskuntaa. Pienen pojan äitinä yksi erityisen tärkeä teema minulle on lasten ja nuorten hyvinvointi. Haluan myös varmistaa, että suomalaisten osaamistaso säilyy korkeana ja pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Emme saa myöskään unohtaa velkaantumisen taittamista ja ympäristöasioita, jotta asiat jäävät paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Ääni minulle on ääni tulevaisuudelle!

Lasten ja nuorten hyvinvointi keskiöön

Pienen pojan äitinä erityisen lähellä sydäntäni on lasten ja nuorten hyvinvointi. Syrjäytyminen, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat paitsi inhimillinen tragedia, myös iso yhteiskunnallinen ongelma. Usein syrjäytymiskehitys lähtee liikkeelle jo varhaislapsuudesta ja tunnistamalla riskit voisimme puuttua niihin ajoissa. Panostetaan varhaisiin vuosiin ja perheiden jaksamiseen. Huolehditaan terapiatakuusta ja arjen sujuvuudesta. Annetaan kaikille toivoa paremmasta eikä jätetä ketään yksin!

Osaamisella ja yrittäjyydellä Suomi kasvuun

Jotta hyvinvointivaltion palvelut voidaan jatkossakin turvata, tarvitaan talouskasvua ja työllisyyttä. Uskon koulutuksen ja tutkimuksen olevan avainasemassa tavoitteeseen pääsyssä. Taataan maailman paras koulutus ja vahvat perustaidot aina varhaiskasvatuksesta tohtorin tutkintoon. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä lisäämällä paikallista sopimista ja kannustetaan yrityksiä innovoimaan ja investoimaan.

Sinivihreä energiareformi

Säästetään luonto puhtaana ja elinvoimaisena tuleville sukupolville. Sinivihreänä poliitikkona haluan hyödyntää markkinamekanismia ilmaston hyväksi. Tehdään sinivihreä energia- ja verouudistus, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta ympäristölle haitallisten toimintojen verotukseen. Tehdään Suomesta puhtaan energian suurvalta ja panostetaan ympäristöä hyödyttävän teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon. Vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisissä pöydissä.

Panostetaan varhaisiin vuosiin.

Syrjäytyminen, pahoinvointi ja mielenterveyshäiriöt ovat paitsi inhimillinen tragedia, myös iso yhteiskunnallinen ongelma. Usein syrjäytymiskehitys lähtee liikkeelle jo varhaislapsuudesta ja tunnistamalla riskit voisimme puuttua niihin ajoissa. Laadukas varhaiskasvatus on keino tasata lähtökohtien eroja, mutta usein varhaiskasvatukseen osallistuvat vähiten ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten. Lisätään varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa alentamalla maksuja edelleen ja tekemällä esiopetuksesta kaksivuotinen. Huolehditaan, että vanhemmat voivat hyvillä mielin käydä töissä ja lapset ovat sillä aikaa turvassa ja osaavien varhaiskasvattajien huomassa. Tämä vaatii varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen parantamista - olen tehnyt esimerkiksi kaupunginvaltuustossa aloitteen alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi ja samaa työtä jatkaisin eduskunnassa. Tarvitsemme myös työrauhan kouluihin. Meillä on osaavat opettajat, mutta heidän pitää saada tarpeellisilla resursseilla keskittyä siihen missä he ovat hyviä, eli opettamiseen!

Haluan myös edistää perhemyönteistä yhteiskuntaa, jossa jokainen voi toteuttaa omat perheellistymishaaveensa. Syntyvyydestä puhutaan paljon, sillä siitä riippuu koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus. Kaikki eivät halua lapsia, mutta moni joka haluaa, kohtaa siihen liittyen monenlaisia esteitä. Tarvitsemme riittävät resurssit esimerkiksi lapsettomuushoitoihin, synnytyksiin ja neuvoloihin, enemmän työelämän tasa-arvoa ja perheen ja uran yhteensovittamista sekä enemmän apua ja tukea koteihin. Lasten ja perheiden ongelmat ovat yhä monisyisempiä aina erilaisista diagnooseista arjen selviytymiseen. Minusta perheet on jätetty selviämään yksin hyvin vaativasta paketista samalla, kun kaikki kulut nousevat. Emme voi sysätä kasvatus- tai muuta vastuuta yhteiskunnalle, mutta kun perheet pärjäävät, myös Suomi pärjää. Jokaisesta pitää pitää hyvää huolta elämän loppuun asti ja myös yksityinen ja kolmas sektori tarvitaan julkisen rinnalle tuottamaan sote-palveluja, jotta ihmiset saadaan oikea-aikaisesti jonoista hoitoon.

Janika Takatalo, Kokoomus, eduskuntavaaliehdokas, Varsinais-Suomi

Osaamisella ja yrittäjyydellä Suomi kasvun ja investointien tielle

Haluan Suomen olevan jatkossakin tunnettu korkealaatuisesta koulutusjärjestelmästään. Vahvojen perustaitojen saavuttaminen luku-, kirjoitus- ja laskutaidossa ovat avain myöhemmälle oppimiselle ja työelämään siirtymiselle.  Sujuvoitetaan siirtymistä jatko-opintoihin ja pidetään huolta suomalaisesta unelmasta, jossa kenestä tahansa voi ahkeruudella tulla mitä tahansa. Kotitausta tai muut vastaavat tekijät eivät saa rajoittaa sitä, mitä ihmisestä voi tulla. Myös mahdollisuuksista elinikäiseen oppimiseen tulee huolehtia esimerkiksi osaamissetelien ja avoimen opintotarjonnan avulla. Resursoidaan korkeakoulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden synnyttämiseksi - nostetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteiset TKI-panostukset 4 prosenttiin BKT:sta.

Hyvä yhteiskunta kannustaa työntekoon ja yrittämiseen. Kaikenlaisen yrittämisen ja työnteon tulee aina olla kannattavampaa kuin tekemättä jättäminen. Kun talouden pohja on kunnossa, voidaan hyvinvointivaltion parhaat puolet taata myös tuleville sukupolville. Sosiaaliturva- ja verojärjestelmä tulee uudistaa vastaamaan uuden ajan työelämää, jossa toimitaan yhä useammin perinteisen palkkatyön, koulutuksen ja yrittämisen eri pituisten jaksojen välillä. Opiskelijoiden sosiaaliturva tulee uudistaa ja myös tulorajoja ja opintolainan maksimimäärää tulee nostaa (korkokatto huomioiden). Paikallista sopimista työpaikoilla on edistettävä ja lisäksi perhevapaat tulee jakaa tasa-arvoa lisäävästi. Turha byrokratia ja lupaviidakot eivät saa olla hyvän liikeidean tai muun tuottavan toiminnan esteenä, kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on hyvä esimerkki tästä. Hallitusohjelman toimien on tähdättävä 80 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamiseen. 

Jätetään asiat paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville.

Ilmastonmuutos on aikamme kriittisimpiä ratkaistavia ongelma. Tarvitsemme sinivihreää politiikkaa, jotta ihmisillä on kannustimet valita ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Siirretään verotuksen painopistettä työn verotuksesta kuluttamisen verottamiseen, tehdään ilmastoystävällisemmän kulkuneuvon tai lämmitysjärjestelmän hankinnasta edullisempaa. Valjastetaan tiede ja teknologia auttamaan ihmiskuntaa hiilidioksidikuorman ja merten mikromuoviongelman pienentämisessä. Edistetään kiertotaloutta ja jakamistaloutta luomalla niistä samalla uutta talouskasvua ja kestävää elintapaa.

Suojellaan Itämerta ja Saaristomerta, jotta ne säilyisivät kauniina ja elinkelpoisina. Ehkäistään rehevöitymistä ja luonnon roskaamista. Pidetään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista. Arvostetaan puhdasta ja lähellä tuotettua kasvipainoitteista ruokaa, joka on myös tulevaisuuden vientivalttimme ja tuetaan sen tuottamista. Edetään ilmastonmuutoksen torjunnassa kiihkottomasti järkiargumentein ja ihmisiä kannustaen, ei syyllistäen ja pakottaen. Toteutetaan sinivihreä energiareformi, jossa rakennetaan Suomeen lisää ydinvoimaa ja varmistetaan lisääntyvän tuulivoiman rinnalla vesivoiman edellytykset. On tärkeää nopeuttaa energiainvestointeja ja sujuvoittaa luvitusta sekä laatia kansallinen vetytalousstrategia.

Lopulta yksittäisten ihmisten Suomessa tekemät valinnat ovat osa suurempaa puroa, mutta kaikkein vaikuttavimmat toimet tehdään kansainvälisten sopimusten avulla. Huolehditaan siitä, että EU on globaali suunnannäyttäjä ilmastopolitiikassa ja että saastuttavimmat maat saadaan sitoutettua yhteisiin ilmastotavoitteisiin. Suomen on oltava aktiivinen ja osaava vaikuttaja paitsi EU:ssa, myös NATOssa ja YK:ssa. Vain näin voimme olla kokoamme suurempia maailmalla. Minä toisin kokoomuksen eduskuntaryhmään aivan ainutlaatuista kansainvälistä osaamista.
Minun elämäntapaani ja valintojani ohjaa se motto, että asiat ja paikat on jätettävä parempaan kuntoon, kuin missä ne itse saimme. Meillä on upea, itsenäinen isänmaa, jossa moni asia myös toimii. Emme saa pilata sitä esimerkiksi velkaantumalla liikaa tulevien sukupolvien piikkiin. Meidän on muistettava niin sosiaalinen, taloudellinen kuin ympäristövastuukin ja tehtävä politiikkaa pitkällä tähtäimellä, ei vain seuraavan neljän vuoden syklissä.

Kuulisin mielelläni Sinun ajatuksiasi siitä, miten Suomea pitäisi muuttaa. Ota rohkeasti yhteyttä!